Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Scheltinga Wonen

Leveringstermijn De door ons opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de order nodig hebben in ons bezit zijn. De door ons opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de individuele overeenkomst. Een boete voor het overschrijden van het levertermijn is niet ter sprake, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever. Indien een van de bestelde producten niet op voorraad is, wordt deze op backorder geplaatst en wordt dit, eens het beschikbaar is bij onze leveranciers, naar de opdrachtgever geleverd of wordt dit afgehaald door de opdrachtgever. Als een van de producten niet op voorraad is bij onze leverancier, en daarom iets later dan de afgesproken leverdatum wordt geleverd, zal dit op geen enkel wijze recht geven op een korting of boete in voordeel van de opdrachtgever.

Overmacht Bij overmacht zijn wij gerechtigd de uitvoering van onze verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht situatie. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten was en buiten onze invloedssfeer ligt. Daaronder wordt mede verstaan overheidsmaatregelen, stakingen, vervoersstremmingen, ziekte, onlusten en / of oorlogen en een toerekenbare tekortkoming in de nakoming en / of overmacht aan de zijde van de fabrikant of aan de zijde van die personen waarvan wij afhankelijk zijn voor de fabricage en / of levering van de producten

Eigendomsvoorbehoud Alle producten blijven, ook na aflevering, ons eigendom totdat zij volledig zijn betaald. Indien betaling niet volledig is gedaan blijven de producten eigendam van ons. Klachten over producten die wij leveren worden alleen in behandeling genomen wanneer volledig aan de betaalverplichting is voldaan.

Aansprakelijkheid Wij beperken onze aansprakelijkheid tot schade die door de opdrachtgever is geleden als gevolg van opzet of schuld van ons, en overigens met inachtneming van het hierna volgende. Niet voor vergoeding komt in aanmerking gevolgschade, zoals schade veroorzaakt door bedrijfsstagnatie, door welke oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade zelf te verzekeren. De aansprakelijkheid wordt overigens beperkt tot het factuurbedrag verzaken de opdracht. In afwijking van het vorenstaande geldt dat, indien wij voor de desbetreffende schade verzekerd zijn, onze aansprakelijkheid wordt beperkt tot het op grond van die verzekering door de verzekeraar uit te keren bedrag.

Betaling De factuurbedragen dienen 2 dagen voor de stoffeerdatum te zijn voldaan. In sommige gevallen is het mogelijk dat er extra werkzaamheden moeten worden verricht om uw aangekochte producten zo goed mogelijk te plaatsen. Deze extra werkzaamheden worden achteraf in rekening gebracht.

Plaatsen van maatwerkproducten. Wanneer de stoffeerder de aangekochte producten komt plaatsen, dient u ervoor zorg te dragen dat alle oude producten zijn verwijderd tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Oude vloerbedekking dient te zijn verwijderd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Vloeren dienen schoon te zijn, de ruimtes leeg, tenzij anders schriftelijk anders is overeengekomen. Wanneer de stoffeerder de aangekochte producten komt plaatsen, dient u er voor zorg te dragen dat de stoffeerder zijn werkzaamheden kan uitvoeren. Indien de stoffeerder zijn werkzaamheden niet kan uitvoeren door omstandigheden die SCHELTINGA niet zijn aan te rekenen, dan zullen wij 250,00 euro in rekening brengen.

Opmeten. Scheltinga wonen kan voor u de maatwerkproducten inmeten. De kosten die in rekening worden gebracht zijn 35 euro per geval. Wij vragen u ten alle tijden om de opgenomen maten te controleren op juistheid, alvorens u de bestelling plaatst. De opgenomen maten worden niet gespecificeerd op de offerte of factuur, deze opgenomen maten kunt u ten alle tijden opvragen in de winkel waar u de heeft producten besteld.

Advies Wij geven u graag advies hoe u uw producten naar ons idee het beste kunt plaatsen ook geven wij u ook graag een kleur advies voor uw producten, dit advies is niet bindend. U kunt ten alle tijden afwijken van ons advies.

Afwijkende kleur De aan u geleverde producten kunnen kleur verschil hebben ten opzichte van het stalen materiaal dat in onze winkel aanwezig is.

Klachten. Klachten inzake door ons uitgevoerde werkzaamheden dienen schriftelijk te worden ingediend binnen twee maanden, klachten worden alleen in behandeling genomen wanneer geheel aan de betalingsverplichting is voldaan.

Koopovereenkomst De koopovereenkomst is bindend. Wanneer u de koopovereenkomst wilt annuleren, zullen wij 25% van de waarde van de koopovereenkomst in rekening brengen bij de afnemer, deze wordt vermeerderd met de gemaakte kosten inzake uw bestelling.

Garantie De garantie is afhankelijk van het product dat u heeft aangeschaft, u kunt de garantie termijn en voorwaarden opvragen in de winkel waar u de producten heeft aangeschaft. De garantie op de werkzaamheden van de stoffeerder is beperkt tot een half jaar na werkzaamheden.

Reinigen van producten Wanneer het in ons vermogen ligt geven wij u graag advies voor het reinigen van producten die u bij ons heeft aangekocht. Dit advies is niet bindend, wij dragen geen aansprakelijkheid voor het eindresultaat van de gereinigde producten.

Ruilen Aangekochte producten kunnen niet worden geruild of worden geretourneerd.

Wanneer u de bestelling heeft geplaatst gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.